Detail of Desborough Iron Ago Mirror

Working on the patterns of Desborough Iron Ago Mirror